home

Lines Are Everywhere.. lijnen zijn overal..

Ik zie ze elke dag in opdracht en ook in het dagelijks leven omdat ik vaak het lijnenspel en patronen gebruik in mijn compositie.

Ik ben Nicole Tanke van Lines Are Everywhere en ben een architectuurfotografe uit Twente en maak daarnaast autonome abstracte fotokunstwerken van lijnen en patronen.
Ik fotografeer in opdracht voor bedrijven uit de architectuur en bouwbranche.  Mooie beelden levert voor mijn klanten een eigen podium en presentatie op van hun eigen trots, hun gemaakte ontwerpen. Ik wil ze graag helpen om een visuele eyecather en belevenis te mogen geven. Ik laat de mensen op een andere manier naar hun gebouwen of producten kijken.
Ik ben lid van DuPho (organisatie voor professionele fotografen). Mijn afbeeldingen hebben auteursrecht. Het gebruik ervan is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming.

DIENSTVERLENING LINES ARE EVERYWHERE

1.FOTOGRAFIE IN OPDRACHT

Bij de fotografie van uw projecten is het gebruik van details, patronen en het lijnenspel kenmerkend aan mijn fotografiestijl.
Ik fotografeer in geheel Nederland in opdracht van opdrachtgevers zoals architectenbureau’s, bouwbedrijven, bouw aanverwante bedrijven, overheid en toeleveranciers van de bouwbranche. De opdrachten variëren per opdrachtgever.
Ik fotografeer uw droomontwerp zo mooi mogelijk om uw bedrijf mee te helpen om een podium aan te bieden in uw communicatie uitingen. Mijn stijl is autonoom en neigt naar de kunstzinnige kant. Daarnaast heb ik een marketingachtergrond en denk graag met u mee in maatwerk oplossingen en toepasbaarheid van de beelden in uw communicatie.
Ik hanteer een efficiënte en snelle werkwijze door middel van het gebruik van een stappenplan.  Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

  • ARCHITECTUUR
  • INTERIEUR
  • BOUW
  • WERK IN UITVOERING

 

2. BEDRIJFSKUNST

Mijn specialiteit en interessegebied van het maken van abstracte fotografie kunstwerken kenmerkt zich door het zien van andere perspectieven en details van gebouwen, openbare elementen maar ook technische of industriële producten.
Kunst in het normale leven, zo is de wijze waarop ik kijk naar uw product. Ik denk graag mee met uw bedrijf om uw product visueel zo mooi mogelijk weer te geven in uw bedrijfspresentatie op een kunstzinnige manier.

3. FOTOSERIES

LINES OF SILENCE is de eerste complete fotokunstserie van mij. Ik laat je je eigen keuze in vrijheid zien en daartoe nodig ik elke moderne kunstliefhebber uit om door haar ogen mee te kijken naar het veelzijdige lijnenspel van bijzondere locaties maar ook de alledaagse elementen buiten op straat, waar men vaak in deze huidige hectische samenleving aan voorbij loopt. Deze serie abstracte fotokunstwerken tonen de lijnen en patronen van mijn wereld, de lijnen van stilte. Vanaf september 2019 – maart 2020 exposeer ik in het hoofdkantoor van de BNA in Amsterdam aan de expowand met een selectie van deze werken. U kunt gratis de expo bezoeken. Meer info vind u de pagina van de LINES OF SILENCE.

Bij mijn kunstfotografie wil ik graag mensen de schoonheid van het alledaagse laten zien en en eens goed om je heen te kijken in het nu. Omdat ik een burn-out heb gehad en daarom veel bewuster leef en nu doe wat ik doe, kijk ik dankzij de camera veel beter. In deze drukke maatschappij hoop ik andere mensen te inspireren om beter in het nu te kijken en de schoonheid te laten zien van de elementen in onze leefomgeving.

4. WEBSHOP

ik maak veel vrije werken van lijnen en patronen. Deze bied ik aan via mijn webshop met mogelijkheden voor ieders budget om iets aan te kopen voor je interieur of als cadeau voor een ander. Klik hier voor de webshop

Lines Are Everywhere …. 

I am Nicole Tanke of Lines Are Everywhere and I am an architectural photographer from Twente and  abstract photo artist. I photograph in commission for companies from the construction industry. Beautiful images provide my clients with their own stage and presentation of their own pride, their made designs. I want to help your company to give a visual eyecather and experience. I let people look at their buildings or products in a different way.  I am a member of DuPho.  My images have copyright. The use of it is not allowed without written permission.

EN

SERVICES LINES ARE EVERYWHERE

1. PHOTOGRAPHY IN COMMAND

In the photography of your projects, the use of details, patterns and lines is typical of my photography style. I photograph throughout the Netherlands on behalf of clients such as architects, construction companies, construction related companies, government and suppliers of the construction industry. The assignments vary per client. I photograph your dream design as nicely as possible to help your company to offer a podium in your communication. My style is autonomous and tends to the artistic side. In addition, I have a marketing background and like to think along with the customer for tailor-made solutions. ARCHITECTURE INTERIOR CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS

2. COMPANY ART

My specialty and field of interest in making abstract photography artworks is characterized by seeing different perspectives and details of buildings, public elements as well as technical or industrial products. Art in normal life, that’s how I look at your product. I like to think along with your company to visualize your product visually as nicely as possible in your company presentation in an artistic way.

3. PHOTOSERIES

LINES OF SILENCE is the first complete photo art series of mine. I show you your own choice in freedom and for that I invite every modern art lover to see through her eyes the multifaceted lines of special locations but also the everyday elements outside on the street, where people often pass by in this current hectic society. is running. This series of abstract photo artworks show the lines and patterns of my world, the lines of silence. From September 2019 – March 2020 I exhibit at the BNA headquarters in Amsterdam on the exhibition wall with a selection of these works. You can visit the exhibition free of charge. Check out the separate page of LINES OF SILENCE on this site. In my art photography.
I would like to show people the beauty of the everyday and to take a good look around you in the present. Because I had a burn-out and therefore much more consciously live and now do what I do, I look much better thanks to the camera. In this busy society I hope to inspire other people to look better in the present and to show the beauty of the elements in our environment.

4. WEBSHOP

I make many free works of lines and patterns.   My webshop offers you possibilities for everyone’s  budget to buy something for your interior or as a gift for someone else.
Click here for the webshop.

 

DETAILFOTOGRAFIE GEVEL/GLAS/METAAL/ KUNSTSTOF

error: Content is protected !