Fotokunst designs- abstracte fotografie van lijnen en patronen

fotokunst van andere perspectieven en details

Ik ben architectuurfotografe en sinds het ontdekken van de fotocamera kijk ik goed en bewuster naar de wereld om mij heen. Het zien van perspectieven is mijn DNA gaan zitten.
Mijn liefde voor fotografie is zo groot dat ik naast werk in opdracht ook autonome abstracte fotokunstwerken maak. Mijn specialiteit en interessegebied liggen bij het maken van abstracte fotografie kunstwerken van lijnen en patronen van elementen in het dagelijks leven. Mijn stijl kenmerkt zich door het zien van andere perspectieven, door te kijken naar details van gebouwen, openbare elementen maar ook van technische of industriële producten. Branches zoals architectuur, bouw, ICT, (nano)technologie en kunst zijn hierdoor een goede match met de stijl van Lines Are Everywhere.

Bij mijn kunstfotografie wil ik graag de schoonheid van het alledaagse laten zien. Ik leef veel bewuster sinds ik een burn-out heb gehad en kijk dankzij mijn camera veel beter en scherper. Met mijn abstracte fotografie van lijnen, patronen en details hoop ik ook anderen te kunnen inspireren om beter te kijken naar de schoonheid van alledaagse elementen in onze samenleving.
Ik voel het als een dagelijks cadeau voor mijzelf dat ik met mijn ogen beter naar mijn leefomgeving kan kijken en meer waardering en inspiratie voel;. Gewoon in het dagelijks leven ligt de inspiratie voor je!

Division abstract fotokunstwerk Nicole Tanke
Division abstract fotokunstwerk Nicole Tanke

Zoektocht naar rust in fotokunstwerkseries

De afgelopen jaren heb ik deze schoonheid weten te vangen in heel veel foto’s. Ik heb de meest bijzondere foto’s verzameld en hiermee abstracte fotokunstseries samengesteld.

Fotoseries

  1. LINES OF SILENCE is mijn serie abstracte fotografie van lijnen en patronen die ik maakte en deelde met het publiek. Deze serie abstracte fotokunstwerken tonen de lijnen en patronen van mijn wereld, de lijnen van stilte. De serie LINES OF SILENCE is geëxposeerd in Ootmarsum, Diepenheim en heeft daarna ruim een half jaar in het hoofdkantoor van de BNA in Amsterdam gehangen
  2. De tweede fotokunstserie ABSTRACT ATTRACTS! zoekt ook naar een rustiger tijd met minder prikkels en tijd om rustig Top 40 liedjes op te nemen met een ouderwetse cassetterecorder. In deze serie ga ik terug naar de jaren ’80 en haalde ik zoveel mogelijk verwijzingen naar het huidige tijdbeeld weg zodat ik er mijn eigen werkelijkheid in kon zien.
  3. Fotoserie DIVISION gaat over het thema zoeken naar rust in tijden van verdeeldheid.
  4. Fotoserie LIJNEN IN HENGELO is een een fotoserie van 10 werken die de Hengelose inwoners op een toegankelijke manier anders laat kijken naar je eigen stad. Ook als je, net als mij, niet opgegroeid bent met kunst. Verbreed je blik en observeer je omgeving, lijnen zijn immers overal- en dichterbij dan je denkt.

Bekijk mijn abstracte fotokunstwerken in de webshop

Ik exposeer regelmatig met mijn abstracte fotokunstwerken in series. Op de pagina exposities kun je meer informatie hierover lezen.

Ik denk graag mee om mijn abstracte fotokunst of een complete abstracte fotokunstserie visueel zo mooi mogelijk weer te geven in jouw woning of bedrijf. Als je kijkt op mijn Instagram account zie je een diversiteit van abstracte fotokunstwerken uit het normale leven. Op mijn pagina Bedrijfskunst vind je meer informatie over maatwerk bedrijfskunstwerken .

Wil je mijn vrije werk bekijken en samen kijken naar een mogelijke samenwerking? Neem dan contact met me op.

 

ENGLISH

Photo art designs- abstract photography of lines and patterns

I am an architecture photographer and since discovering the photo camera I have a good and more conscious look at the world around me. Seeing perspectives has settled my DNA.
My love for photography is so great that, in addition to commissioned work, I also create autonomous abstract photo artworks. My specialty and field of interest is in creating abstract photography artworks of lines and patterns of elements in everyday life. My style is characterized by seeing other perspectives, by looking at details of buildings, public elements, but also technical or industrial products. Industries such as architecture, construction, ICT, (nano) technology and art are therefore a good match with the style of Lines Are Everywhere.

Abstract photo artwork “Take on Me” from the series “ABSTRACT ATTRACTS!”

In my art photography I like to show the beauty of the everyday. I live much more consciously since I had a burnout and thanks to my camera I look much better and sharper. With my abstract photography of lines, patterns and details I also hope to inspire others to take a closer look at the beauty of everyday elements in our society.
I feel it as a daily gift to myself that I can look better at my living environment with my eyes and feel more appreciation and inspiration. The inspiration lies in front of you in everyday life!

Quest for tranquility in photo artwork series

In recent years I have managed to capture this beauty in many pictures. I have collected the most special photos and compiled abstract photo art series with them.

Photo series
LINES OF SILENCE is my first complete series of abstract photography of lines and patterns that I made and shared with the audience. This series of abstract photo artworks show the lines and patterns of my world, the lines of silence. The LINES OF SILENCE series has been exhibited in Ootmarsum, Diepenheim and then hung in the BNA headquarters in Amsterdam for more than six months.
The second photo art series ABSTRACT ATTRACTS! also looks for a quieter time with less stimuli and time to quietly record Top 40 songs with an old-fashioned cassette recorder. In this series I go back to the 1980s and removed as many references to the current time frame as possible so that I could see my own reality in it.
Photo series 3 is in the making ..

View my abstract photo artworks in the webshop

I regularly exhibit with my abstract photo artworks in series. You can read more information about this on the exhibitions page.

I like to help you visualize my abstract photo art or a complete abstract photo art series as visually as possible in your home or company. If you look at my Instagram account you will see a diversity of abstract photo artworks from normal life. On my Business Art page you will find more information about custom business artworks.

Do you want to view my free work and look together at a possible collaboration? Then contact me.

error: Content is protected !